Dopuszczenie do eksploatacji

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Przedsiębiorstwo na 3 dni przed datą ich rozpoczęcia poprzez złożenie podpisanego przez inwestora lub wykonawcę zgłoszenia robót (pobierz druk)
Wszelkie prace związane z połączeniem z czynną siecią wodno - kanalizacyjną muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem Przedsiębiorstwa z wcześniejszym uzgodnieniem sposobu wykonania.

Odbiór techniczny następuje po zgłoszeniu zakończenia robót i musi być dokonany w otwartym wykopie, udokumentowany jest protokołem odbioru technicznego.

Do odbioru końcowego niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:
- 1 egz. dokumentacji technicznej wykonanego zakresu robót,
- 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody,
- wypełnione zlecenie dokonania odbioruuserfiles/file/druki_techniczne/zlecenie_odbioru.doc (pobierz druk)

Każdy pozytywny odbiór końcowy kończy się podpisaniem przez inwestora, wykonawcę i Inspektora Nadzoru Protokołu odbioru końcowego.