K-1

Ujęcie K-1 (przy ul. Grunwaldzkiej)

Ujęcie K-1 zlokalizowane jest przy ul. Grunwaldzkiej i stanowi je jedna studnia głębinowa eksploatująca kredowe utwory wodonośne z głębokości 225m. Została ona wybudowana w 1981r.
Jako, że w ujmowanej wodzie są okresowo notowane niewielkie przekroczenia zawartości amoniaku – 1,6-1,8 mg/dm3 (dopuszczalna zawartość to 1,5 mg NH4/dm3) wymaga ona niewielkiego uzdatniania.

Woda studzienna tłoczona jest pompą głębinową do komory napowietrzania o pojemności V=200m3 (zbiornika reakcji). W komorze następuje napowietrzanie wody. Kolejno napowietrzona woda przelewa się do drugiej części zbiornika reakcji czyli komory przetrzymania o objętości V= 200m3. Komora przetrzymania połączona jest ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=400m3 w układ naczyń połączonych, skąd woda podawana jest do sieci.

Jedynym zanieczyszczeniem, które musi być usuwane z wody studziennej są związki azotu amonowego. W tym celu do powyższego ciągu technologicznego zostaną włączone filtry ze złożem kwarcytowym. Związki azotu amonowego eliminowane będą metodą biologiczną, poprzez utlenianie go w złożu filtracyjnym przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter naturalnie bytujące w wodach.

NH4+ + 2O2 --> NO2- +2H2O (pierwszy etap nitryfikacji przeprowadzony jest przy udziale bakterii Nitrosomonas)

NO2- + ½ O2 --> NO3- (drugi etap nitryfikacji przeprowadzają bakterie Nitrobacter)


Powyższy układ technologiczny nie przewiduje dozowania żadnych substancji chemicznych za wyjątkiem koniecznego na każdej SUW zestawu chlorującego do okresowej dezynfekcji.