FIRMA | USŁUGI | UJĘCIA | EKSPLOATACJA | CENNIK | PRZETARGI | PROJEKTY UE | eBOK
   

e-FAKTURY

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WiK sp. z o.o. - POBIERZ

Szanowni Państwo!

Z dniem 01-06-2013 r. w naszej firmie nastąpią zmiany w systemie wystawiania i obiegu faktur sprzedaży. W celu skrócenia czasu dostarczenia Państwu faktur za wodę i ścieki oraz inne usługi, wprowadzamy możliwość przesyłania klientom faktur w formie elektronicznej, w formacie PDF, opatrzonych certyfikowanym podpisem elektronicznym. Podpis certyfikowany zabezpiecza odbiorcę i daje mu gwarancję autentyczności pochodzenia dokumentu. Gwarancja ta niezbędna jest w ewentualnych kontaktach z kontrolą skarbową.

E-faktura jest jednym z rodzajów faktur, który może być wystawiany przez podatników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Faktura w formie elektronicznej stanowi dowód równoważny fakturze papierowej, jeżeli chodzi o potwierdzenie dokonania dostawy towarów, wykonania usługi, czy też otrzymania przedpłaty. E-faktura na gruncie podatku od towarów i usług umożliwia odliczenie podatku VAT, który się na niej znajduje, jak również stanowi dowód poniesienia kosztu uzyskania przychodów na gruncie podatków dochodowych.

Możliwość wystawiania faktur w formacie elektronicznym została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1528). Określono sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej, jak również zasady przechowywania oraz tryb udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Niezbędna jest Państwa akceptacja.

W celu umożliwienia wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej wymagana jest uprzednia akceptacja tego sposobu fakturowania. Zgoda musi być udzielona przed pierwszym wystawieniem faktury na rzecz danego podmiotu. Akceptacja jest składana jednorazowo i obowiązuje do momentu jej odwołania. Wystawca ani odbiorca e faktury nie muszą powiadamiać organu podatkowego o wystawianiu faktur w formie elektronicznej.

1. Zamówienie e-Faktury - POBIERZ

Rezygnacja z otrzymywania e-faktur Przepisy prawa przewidują, że otrzymujący e-faktury może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca e-faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji. Możliwe jest jednak, aby w drodze porozumienia między wystawcą a odbiorcą e-faktur uzgodnić inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni od złożenia oświadczenia o cofnięciu akceptacji.

2. Rezygnacja z e-Faktury - POBIERZ

3. Zmiana adresu dostarczenia e-Faktury - POBIERZ

Jakie są korzyści wynikające z wystawienia faktury elektronicznej? E-faktury stanowią znakomity sposób na rozwiązanie problemu związanego z obiegiem dokumentacji, możliwością kontroli dokumentów sprzedaży oraz zakupów. Dzięki e-fakturom obieg dokumentów staje się o wiele szybszy niż w przypadku faktur wystawianych w formie papierowej. Gwarantuje to również możliwość kontroli całego procesu rozliczania transakcji przez powołane do tego osoby. Dodatkowo, dzięki przesłaniu faktury elektronicznej przedsiębiorca uzyskuje gwarancję, iż wystawione przez niego faktury dotarły do kontrahenta. Na uwagę zasługuje również wyeliminowanie ryzyka związanego z zakwestionowaniem przez organy podatkowe możliwości odliczenia VAT na skutek problemów z określeniem momentu otrzymania faktury VAT, czy też ewentualnych błędów popełnionych przez wystawcę przy wystawieniu faktury w formie papierowej.


Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej formy faktur.
Z poważaniem,

Iwona Jabłecka

Główny księgowy