Procedura wstrzymania dostawy wody

 PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY 

W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM


         Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2006r., nr 123, poz. 858) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić:
- powiatowego inspektora sanitarnego,
- burmistrza,
- Odbiorcę
na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

          W przypadku odcięcia dostawy wody, w związku z zadłużeniem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia w siedzibie Przedsiębiorstwa w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Pobór wody z zastępczego punktu następuje w godz. od 7:00 do 15:00.

        Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami oraz uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej.

     W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po podpisaniu nowej umowy.

Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku zaległości z tytułu odprowadzanych ścieków.