Uzgodnienia dokumentacji

Na podstawie wydanych warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od Przedsiębiorstwa odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projekt przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez klienta.

Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej powinno zawierać:
1. wypełnione i podpisane zlecenie (pobierz druk)
2. dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz dla Przedsiębiorstwa)

Uzgodnienie projektu dotyczy:
1. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
2. zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
3. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi Przedsiębiorstwa,
4. zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony. Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

Przedłużenie ważności warunków technicznych
Przedłużenie ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień projektów lub ich zmiany odbywają się w trybie ich wydania.

Zlecenie zmiany warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych do zewnętrznej sieci wodociągowej i / lub do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej powinno zawierać:
1. wypełniony i podpisany wniosek (pobierz druk),
2. aktualną mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500 obejmującą teren inwestycji,
3. odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wydanie informacji odbywa się w trybie wydania warunków technicznych.
uzgodnienia dokumentacji