Warunki techniczne przyłączenia

Warunki techniczne przyłaczenia obiektu budowlanego.

Warunki techniczne przyłączenia istniejącego / projektowanego obiektu do sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej wydawane są na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez klienta.
Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej powinno zawierać:
1. wypełniony i podpisany wniosek (pobierz druk),
2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3. aktualną mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją projektowanego / istniejącego obiektu,
4. odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Podmioty występujące o połączenie z siecią wodociągową i / lub kanalizacyjną, nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza z uznaniem związanych z tym zobowiązań.

Warunki techniczne przyłączenia zespołu obiektów budowlanych

Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia zespołu obiektów budowlanych do sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej powinno zawierać:
1. wypełniony i podpisany wniosek (pobierz druk),
2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3. aktualną mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją projektowanego / istniejącego obiektu,
4. odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, gdy następstwem inwestycji jest znaczne oddziaływanie na istniejący system wodociągowy i / lub kanalizacyjny.

Warunki techniczne określają:
1. miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub sieci kanalizacyjnej,
2. ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,
3. miejsce (granicę) odpowiedzialności Spółki w zakresie dostawy wody i / lub odprowadzenia ścieków.


Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie dwu lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.